Triển Khai Hệ Thống edX

Tài khoản truy cập hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) sẽ được tạo ngay khi khóa học mới được tổ chức giảng dạy.